Rejestracja

Rejestracja studiów 
Procedura rejestracji dla osób rozpoczynających szkolenie w psychoterapii.

Uwaga:
Przed rozpoczęciem procedury rejestracjikandydat/ka musi posiadać minimum wykształcenie średnie w momencie rozpoczęcia studiowania. W momencie ukończenia egzaminów I Fazy student musi posiadać wykształcenie wyższe II stopnia (studia magisterskie). Warunkiem niezbędnym jest też ukończenieKursu Rocznego.


Krok 1
Wstępna sesja terapeutyczna 
Sesję można odbyć z dyplomowanym nauczycielem psychologii zorientowanej na proces należącym do kadry prowadzącej szkolenia w FundacjiSPP. Tematem sesji jest motywacja i możliwości studentki/studenta związane ze studiowaniem POP. Przyjmujemy, że studiowanie POP jest nie tylko sposobem uzyskiwania licencji zawodowej, ale również lub przede wszystkim specyficzną drogą rozwoju osobistego, W związku z tym w czasie wstępnej sesji przyglądamy się zarówno racjonalnym powodom dla rozpoczęcia tej drogi, jak i irracjonalnym wskazówkom (np. snom, wizjom, synchronicznościom), które skierowały dana osobę na ścieżkę pracy z procesem.
Po sesji należy uzyskać pisemną rekomendację terapeuty do studiowania pracy z procesem.


Krok 2
Zaznajomienie się z regulaminem studiów.
Regulamin dostępny na stronie Fundacji Studium Psychologii Procesu (obowiązuje od października 2017): 
http://fundacjaspp.pl/regulamin

Przed rozpoczęciem studiowania kandydat ma obowiązek przeczytać Regulamin Studiów, tak, aby uzyskać ogólny obraz studiowania, w tym informacje dotyczące tego, jaka jest oferta szkoleniowa, jakie są przywilej i obowiązki studenta oraz koszty.

Krok 3
Wybór Komitetu Studiów
Komitet składa się z dwóch osób, z których jedna jest dyplomowanym nauczycielem pracy z procesem, druga może być studentem II fazy.
Kandydat/ka może samodzielnie wybrać osoby do swojego Komitetu, prosząc je o zgodę, lub też poprosić Administrację o wyznaczenie Tymczasowego Komitetu Studiów. Komitet Tymczasowy można mieć najwyżej przez rok w tym czasie należy wybrać stały Komitet Studiów.


Krok 4

Złożenie dokumentów w Administracji Studiów.

Wymagane dokumenty to:
a) pisemna rekomendacja po rozmowie kwalifikacyjnej,
b) deklaracja zgłoszeniowa,
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
d) życiorys,
e) zdjęcie.

Krok 5
Rozpoczęcie studiów wiąże sie również z zadeklarowaniem członkostwa w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu jako organizacji akredytującej szkolenie w psychoterapii prowadzone przez FundacjęSPP. Do rozpoczęcia egzaminów I fazy wymagane jest minimu 3 lata stażu członkowskiego w organizacji (w uzasadnionych skróconym trybem studiowania przypadkach są to dwa lata) . Rekomendacje terapeutyczne i certyfikaty PTPP moga uzyskać wyłącznie członkowie PTPP.
Wymagane dokumenty to: 
wypełniona deklaracja-członkowska
(deklarację przesyłamy lub przekazujemy osobiście osobie z Zarządu PTPP)