Egzaminy dyplomowe ceryfikat

SZKOŁA PSYCHOTERAPII

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu prowadzi akredytację szkół psychoterapeutycznych w zakresie szkolenia psychoterapeutów z użyciem metody pracy opartej na założeniach psychologii zorientowanej na proces (psychologii procesu). Akredytowana szkoła prowadzi minimum 5-letnie szkolenie z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej przyszłego psychoterapeuty oraz umożliwia również jego rozwój poprzez praktyki, terapię własną oraz superwizję. Aktualnie jedyną szkołą, która posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu do prowadzenia szkolenia w tej metodzie jest Fundacja Studium Psychologii Procesu - www.fundacjaspp.pl

Prowadzi ona kompleksowe szkolenie, podczas którego uzyskuje się uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Szkolenie składa się z dwóch etapów:

Pierwsza Faza, zakończona zdawaniem egzaminów teoretycznych i praktycznych, uprawnia do rozpoczęcia praktyki psychoterapeutycznej w ramach szkolenia pod superwizją.

Kolejnym etapem szkolenia jest Faza Druga, której zakończenie jest równoznaczne z ukończeniem całościowego szkolenia.

Regulamin studiowania dostępny jest na stronie Fundacji SPP: https://fundacjaspp.pl/regulamin

Każdy student szkoły staje się jednocześnie członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu i podlega pod Kodeks Etyczny Towarzystwa.

Po ukończeniu szkoły psychoterapeuta otrzymuje zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w metodzie psychologii zorientowanej na proces. Nadal jest zobowiązany do pracy pod superwizją – superwizor musi znajdować się na liście dopuszczonych superwizorów pracujących metodą psychologii procesu.

Każdy psychoterapeuta po ukończeniu szkoły psychoterapii może ubiegać się w PTPP o certyfikat psychoterapeuty.

 

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY

Certyfikat jest poświadczeniem posiadania wiedzy, kwalifikacji i odpowiedniej praktyki do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w zakresie metody psychologii zorientowanej na proces.

Certyfikat wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu – stowarzyszenie promujące metodę w Polsce oraz zrzeszające psychoterapeutów pracujących tą metodą.

Uzyskanie Certyfikatu jest równoznaczne z otrzymaniem międzynarodowego Dyplomu Pracy z Procesem, uprawniającego do pracy z jednostkami i grupami metodami psychologii zorientowanej na proces. Dyplom jest uznawany przez IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology) www.iapop.com.

Wymogi, które należy spełnić by móc przystąpić do certyfikacji:

 • ukończyć akredytowaną przez PTPP szkołę psychoterapii
 • po ukończeniu szkoły, do czasu otrzymania certyfikatu psychoterapeuty dyplomowanego, pracować pod stałą superwizją superwizora psychologii procesu
 • uzyskać rekomendację superwizora, uprawniającą do rozpoczęcia egzaminów, zaakceptowaną przez Radę Rekomendacyjną PTPP (o ile Rada nie zgłasza zastrzeżeń do rekomendacji w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania, rekomendacja jest uznana za przyjętą)
 • przedstawić temat pracy dyplomowej i zaświadczenie o akceptacji projektu przez promotora (całość pracy należy złożyć przed ostatnim egzaminem)
 • wysłać zgłoszenie rejestracyjne 

 

PROCEDURA REJESTRACJI

Aby rozpocząć proces certyfikacji, student/ka który/a ukończył/a szkołę FSPP musi zgłosić Zarządowi PTPP chęć przystąpienia do egzaminów.

Konieczne jest spełnienie wymienionych wcześniej wymagań i złożenie następujących dokumentów:

 • zaświadczenie ukończenia akredytowanej przez PTPP szkoły psychoterapii
 • wypełniony formularz rejestracyjny
 • pisemna lub mailowa rekomendacja superwizora do rozpoczęcia procesu egzaminacyjnego, przyjęta przez Radę Rekomendacyjną
 • zaświadczenie o odbywaniu superwizji za okres pracy od czasu ukończenia szkoły do czasu rejestracji do procesu certyfikacji
 • zaświadczenie o akceptacji projektu przez promotora z tematem pracy dyplomowej

Po zgłoszeniu Student*ka otrzymuje status Psychoterapeutki*ty w procesie certyfikacji i jest na bieżąco informowana*y o organizowanych przez PTPP egzaminach dyplomowych.

Administracja PTPP informuje o terminach egzaminów dyplomowych z minimum dwu miesięcznym wyprzedzeniem. Zdający ma obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo i wybrać zdawane egzaminy w terminie 2 tygodni od otrzymania informacji oraz dokonać wpłaty.

Wypełnij formularz rejestracyjny

 

PRACA DYPLOMOWA

Praca dyplomowa jest pisana pod nadzorem promotora, który musi być dyplomowanym / certyfikowanym psychoterapeutą PTPP lub IAPOP i posiadać akceptację PTPP/

Lista osób jest dostępna w administracji PTPP po rejestracji. Praca dyplomowa, z pozytywną opinią promotora, musi być złożona przed ostatnimi egzaminami.

Praca dyplomowa w zakresie Psychologii Procesu może dotyczyć różnorodnych zagadnień i przyjmować różne formy. Dopuszczalne formy to między innymi: prace pisemne przedstawiające badania psychologiczne i socjologiczne, rozprawy teoretyczne, projekty z zakresu sztuk pięknych czy nauk ścisłych, projekty edukacyjne (projekty muszą również zawierać część opisową). Praca dyplomowa musi być wkładem w rozwój Psychologii Procesu i uwzględniać wiedzę z obszarów dotyczących danego zagadnienia tematu pracy.  Prace dyplomowe są dostępne na stronie PTPP w wersji on-line – należy to wziąć pod uwagę przy prezentowaniu materiału pochodzącego z pracy z klientami.

 

EGZAMINY DYPLOMOWE

Zwyczajowo, o ile jest wystarczająco dużo chętnych, organizowane są dwie sesje egzaminacyjne w roku kalendarzowym – wiosenna i jesienna.

Zakres egzaminów dyplomowych:

I. Egzaminy praktyczne

 1. Praca wewnętrzna
 2. Praca z konfliktem własnym (jako uczestnik i facylitator)
 3. Praca z klientem nad snem
 4. Praca z klientem nad symptomem
 5. Praca z klientem w odmiennym lub w ekstremalnym stanie świadomości (na podstawie nagrania video)
 6. Praca z parą
 7. Proces grupowy (na podstawie nagrania video)

Każdy egzamin trwa 50 minut, z czego  25-30 minut- obejmuje praca (na żywo lub online) lub prezentacja nagrania, 20 minut to analiza, pytania i feedback od egzaminatorów. W czasie egzaminów osoba zdająca ma zaprezentować specyficzne dla danego obszaru pracy umiejętności i metaumiejętności.

Zasady obowiązujące podczas egzaminów

 1. Na 2 miesiące przed terminem Administracja powiadamia zdającego o terminie, zdający ma obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo i wybrać zdawane egzaminy w terminie 2 tygodni od otrzymania informacji.
 2. Klientem podczas egzaminów nie może być:
  1. student II fazy szkolenia w zakresie psychologii procesu
  2. osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie psychologii procesu
  3. ani psychoterapeuta posiadający dyplom/certyfikat w zakresie psychologii procesu

Wyjątkiem jest praca nad własnym konfliktem- tu można pracować z osobą z 2 Fazy lub osobą, która skończyła szkołę pod warunkiem, że nie zdaje w danej sesji egzaminów. Nie może to być osoba z certyfikatem.

 1. Egzaminy są prowadzone są przez zespół egzaminatorów nie związanych ze szkołą, którą ukończył*a kandydat/ka. W całym procesie egzaminacyjnym każdej osoby uczestniczy co najmniej dwóch egzaminatorów. Jeden egzaminator może prowadzić z egzaminowanym maksymalnie 4 egzaminy. Z uwagi, iż egzaminatorami głównymi są osoby komunikujące się w języku angielskim egzaminy odbywają się w tym języku. Może zatem okazać się konieczne skorzystanie z tłumacza.
 2. W komisji egzaminacyjnej przy każdym z egzaminów obecny jest jeden egzaminator, jeden obserwator reprezentujący szkołę kandydata oraz beisitzer.
 3. Beisitzer jest osobą towarzyszącą podczas egzaminu. Beisitzer wspiera osobę zdającą i robi notatki z feedbacku otrzymywanego od egzaminatorów. Beisitzerem może być osoba ze szkolenia II fazy lub psychoterapeuta dyplomowany. Nie może to być osoba, która również zdaje w tym czasie egzaminy dyplomowe.
 4. Jeżeli podczas egzaminów egzaminowany potrzebuje pomocy tłumacza wówczas organizuje jego obecność we własnym zakresie, łącznie z wynagrodzeniem.
 5. Egzaminy mogą się odbywać w formule zdalnej (on-line) lub stacjonarnej. Ilość egzaminów które można zdawać on-line jest każdorazowo konsultowana z Radą Rekomendacyjną.

Koszty egzaminów

 • Każdy egzamin jest płatny.
 • Koszt pojedynczego egzaminu online to 500 zł.
 • Koszty egzaminów stacjonarnych będą podawane w momencie ich organizacji.
  • + opłata dla beisitzera
  • + opłata dla tłumacza
 • Zapewnienie tłumaczy i besitzerów jest po stronie egzaminowanych.