Statut PTPP

Statut
Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu 


 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 01

1. Towarzystwo noszące nazwę Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, zwane w dalszej części statutu "Towarzystwem", jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. W celach reprezentowania Towarzystwa poza granicami kraju używać się będzie nazwy Polish Association of Process Psychology. 

§ 02

Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Stołeczne Warszawa, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 03

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 04

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 05

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym charakterze.

 

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 06

Celem Towarzystwa jest:
Rozwijanie i popularyzowanie idei i metod Psychologii Zorientowanej na Proces, 
Praktyczne zastosowanie metod Psychologii Zorientowanej na Proces w pomocy psychologicznej, rozumianej jako popieranie i stwarzanie warunków dla całościowego rozwoju człowieka, 
Praktyczne zastosowanie metod Psychologii Zorientowanej na Proces w działaniach społecznych, facylitacji, rozwiązywaniu konfliktów, działalności trenerskiej, 
Dbanie o utrzymanie standardów zawodowych i etycznych w działalności facylitatorów, trenerów, doradców, terapeutów pracujących metodami Psychologii Zorientowanej na Proces oraz osób prowadzących prace badawcze w zakresie Psychologii Zorientowanej na Proces, 
Wspieranie wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy terapeutami, facylitatorami, doradcami, trenerami posługującymi się metodami Psychologii Zorientowanej na Proces jak również innymi metodami pracy, 
Dbanie o zachowanie i rozbudowanie filozoficznych, społecznych, etycznych podstaw Psychologii Zorientowanej na Proces, 
Poszukiwanie nowych obszarów zastosowania idei i metod Psychologii Zorientowanej na Proces w obrębie życia społecznego, 
Wspieranie zmian świadomościowych na poziomie jednostkowym i społecznym. 

§ 07

Towarzystwo osiąga swoje cele poprzez:
Prowadzenie polityki licencyjnej Towarzystwa w zakresie Psychologii Zorientowanej na Proces oraz wyznaczanie zasad i standardów kształcenia opartych na międzynarodowych standardach nauczania tej metody, 
Rekomendowanie w ramach prowadzonej polityki licencyjnej kursów i szkoleń, 
Organizowanie konferencji, odczytów, sesji naukowych, badań naukowych, seminariów, treningów, działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie tematyki Psychologii Zorientowanej na Proces, 
Udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej w zakresie poradnictwa i psychoterapii oraz prowadzenie treningów grupowych, 
Działalność w zakresie facylitacji i rozwiązywania konfliktów, prowadzenie projektów społecznych, 
Utrzymywanie kontaktów i współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania, 
Reprezentowanie członków Towarzystwa w instytucjach i organach działających w obszarach życia społecznego związanych z działalnością statutową Towarzystwa.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 08

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
członków zwyczajnych, 
członków nadzwyczajnych, 
członków wspierających, 
członków honorowych. 

§ 09

Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, potwierdzone certyfikatem odpowiedniego ośrodka, pełne kwalifikacje uprawniające do stosowania metod Psychologii Zorientowanej na Proces lub osoba odbywająca szkolenie w zakresie Psychologii Zorientowanej na Proces, posiadająca uprawnienia do pracy z klientami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela metody, która popiera cele Towarzystwa, zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej i uzyska rekomendacje dwu członków zwyczajnych Towarzystwa oraz rekomendacje merytoryczne Rady Rekomendacyjnej Towarzystwa.

§ 10

Członkiem nadzwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która popiera cele Towarzystwa, zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej i uzyska rekomendacje dwu członków zwyczajnych bądź nadzwyczajnych Towarzystwa.

§ 11

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc Towarzystwu.

§ 12

Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom fizycznym, zasłużonym w niesieniu pomocy Towarzystwu.

§ 13

Członków zwyczajnych przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Towarzystwa na podstawie rekomendacji dwóch jego członków zwyczajnych oraz rekomendacji merytorycznej Rady Rekomendacyjnej.

§ 14

Członków nadzwyczajnych przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Towarzystwa na podstawie rekomendacji dwóch jego członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

§ 15

Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i wspierający są zobowiązani:
dbać o rozwój Towarzystwa i osiąganie jego celów, 
przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa, 
brać czynny udział w pracach Towarzystwa, 
płacić regularnie składki członkowskie. 

§ 16

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach; mogą korzystać z pomocy Towarzystwa i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.

§ 17

Członkowie nadzwyczajni mają wyłącznie czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach; mogą korzystać z pomocy Towarzystwa i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa ani głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach, mają jednak prawo do uczestnictwa w zebraniach i Walnych Zebraniach z głosem doradczym, jak również do brania udziału w pracach Towarzystwa.
Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania wpisowego ani składek członkowskich.

§ 19

1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek: 
wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego pisemnie Zarządowi Towarzystwa, 
wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu Towarzystwa za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa, 
skreślenia przez Zarząd Towarzystwa z listy członków na skutek nie płacenia przez ponad 3 miesiące składek członkowskich, 
śmierci członka Towarzystwa, a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji. 
2. W przypadkach określonych w paragrafie 18 odpowiednie władze Stowarzyszenia podają przyczyny skreślenia lub wykluczenia osobie zainteresowanej. 
3. Osoba, której członkostwo ustało z przyczyn określonych w paragrafie 21 pkt.1 ma prawo wnieść odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej zapada większością głosów i jest ostateczna. 

§ 20

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Towarzystwa obywatelom polskim lub obcym, szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa, dla popularyzacji idei Psychologii Procesu bądź realizacji celów Towarzystwa. 
2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Towarzystwa. 

 

Rozdział IV. Władze Towarzystwa
§ 21

1. Władzami i organami stałymi Towarzystwa są: 
Walne Zebranie Członków Towarzystwa, 
Zarząd, 
Komisja Rewizyjna, 
Komisja Etyczna, 
Rada Rekomendacyjna. 
2  Kadencja wybieralnych władz jest wspólna i trwa 2 lata, a ich wybór odbywa 
się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego 
Zebrania. Po upływie kadencji członkowie poszczególnych organów pełnią 
swoje funkcje do czasu wyboru i rejestracji nowych władz.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

§ 22

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie. 
2. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na 2 lata. W miarę potrzeby może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, a Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub wniosku podpisanego przez co najmniej 1/10 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
4. Wniosek z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie, zawierać szczegółowe uzasadnienie i proponowany porządek obrad. 

§ 23

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 21 dni przed terminem Zebrania.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku (żądania); obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie braku powyższego quorum Walne Zebranie może odbyć się w drugim terminie po upływie jednego tygodnia od wyznaczonego terminu. Uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych. 

§ 26

1. W Walnym zebraniu można brać udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo jest udzielane pisemnie. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednej osoby i musi być Członkiem Towarzystwa. Pełnomocnictwo ma być szczególne dotyczące jednych obrad.

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie Prezydium.

2. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków - na czas trwania walnego zebrania, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 
Komisji Etycznej i Rady Rekomendacyjnej oraz ich odwoływanie, rozpatrywanie 
sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie głównych kierunków 
działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa, uchwalanie zmian statutu, 
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, nadawanie i pozbawiania członkostwa honorowego na wniosek 
Zarządu, przyjęcie i zatwierdzanie zmian Kodeksu Etycznego Towarzystwa, 
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku po rozwiązaniu, podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa
 właściwości władz Towarzystwa, zatwierdzanie projektu budżetu Towarzystwa przedstawionego przez Zarząd.

§ 28

  1. 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa
    oraz od jednego do pięciu pozostałych członków zarządu.

    2. Obsady stanowisk w Zarządzie dokonują członkowie Zarządu
    na swoim pierwszym posiedzeniu.

§ 29

1. Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Towarzystwa. Kieruje on całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. Do kompetencji Zarządu należy: 
kierowanie pracami Towarzystwa w okresach między Walnymi Zebraniami, 
podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i zatrudniania pracowników, 
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 
przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających, 
określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 
zwoływanie Walnego Zebrania, 
wybór delegatów do organizacji, których Towarzystwo jest członkiem, 
rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych z ich działalności w Towarzystwie oraz spraw dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. 
3. Do zakresu działania Zarządu należy: 
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 
opracowanie projektu budżetu Towarzystwa, 
sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa, 
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, w kwocie nie wyższej, niż ustalona przez Walne Zebranie na dany rok. 
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie przewidzianym w budżecie, 
zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
realizacja uchwał pozostałych władz Towarzystwa w sprawach członkowskich, 
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
uchwalanie regulaminów, z wyłączeniem regulaminów uchwalonych przez Walne Zebranie. 
4. Od uchwał Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna. Odwołanie to powinno być wniesione w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu, w ciągu 14 dni od podjęcia kwestionowanej uchwały. 

§ 30

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej niż co trzy miesiące. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków; uchwały te zapadają zwykłą większością głosów. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i trzech członków. Przewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Dokonuje co najmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności. Komisja składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu. Organizację pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Walne Zebranie. 
2. . Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
przeprowadzenie (przynajmniej raz w roku) kontroli merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa, 
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, w umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim wyznaczanie uchwałą członka Komisji Rewizyjnej do zawierania tych umów,
zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem, 
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Towarzystwa, 
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w obradach Zarządu z głosem doradczym, 
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku, gdyby Zarząd zobowiązany do tego zgodnie z paragrafem 17 pkt. 6 nie zwołał takiego zebrania, 
dokonywanie wykładni statutu. 

3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej trzech jej członków; uchwały te zapadają zwykłą większością głosów. 
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

§ 32

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etycznej.

§ 33

1. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa: 
z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji, 
odwołania przez Walne Zebranie zwołane w tym celu. 
2. Odwołanie następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów oddanych. 

§ 34

1. Komisja Etyczna jest organem Towarzystwa, który orzeka o zgodności postępowania członka Towarzystwa z zasadami Kodeksu Etycznego. W skład Komisji Etycznej wchodzi 3-5 członków zwyczajnych Towarzystwa wybieranych na Walnym Zgromadzeniu. Komisja podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków. 
2. Do zakresu działania Komisji Etycznej należy: 
rozpatrywanie skarg związanych z naruszeniem norm etycznych w działalności członków Towarzystwa w zakresie rekomendacji udzielanej przez Towarzystwo. 
wnioskowanie do Zarządu o zastosowanie sankcji wobec członka Towarzystwa łącznie ze skreśleniem z listy członków Towarzystwa. 
wnioskowanie do Zarządu o podjęcie wszelkich działań niezbędnych do utrzymania 
i podnoszenia standardów etycznych w działalności Towarzystwa. 
3. Regulamin pracy Komisji Etycznej uchwalany jest przez Zarząd 

§ 35

1. Rada Rekomendacyjna składa się z co najmniej 3 (trzech) członków zwyczajnych Towarzystwa. Wyboru członków Rady Rekomendacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie. 
2. Do zakresu działania Rady Rekomendacyjnej należy: 
wyznaczanie standardów umożliwiających uzyskanie licencji Towarzystwa w zakresie pracy metodami Psychologii Zorientowanej na Proces 
uchwalanie i wprowadzanie zmian w regulaminie przyznawania rekomendacji Towarzystwa 
podejmowanie uchwał o udzieleniu bądź cofnięciu rekomendacji merytorycznych Towarzystwa dla działalności prowadzonej przez członka Towarzystwa, realizowanych kursów, szkoleń, projektów społecznych, badań naukowych. 
zapraszanie do okresowej lub stałej współpracy merytorycznej dotyczącej standardów szkolenia Towarzystwa konsultantów, superwizorów zewnętrznych 
wnioskowanie do Zarządu o podjęcie wszelkich działań niezbędnych do utrzymania i podnoszenia standardów zawodowych w zakresie rekomendowanej przez Towarzystwo działalności jego członków. 
3. Do ważności uchwał Rady Rekomendacyjnej konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków; uchwały te zapadają zwykłą większością głosów. 
4. Regulamin Rady Rekomendacyjnej uchwala Zarząd. 

 

Rozdział V. Majątek Towarzystwa

§ 36

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.

§ 37

Na fundusze Towarzystwa składają się:
wpisowe i składki członkowskie, 
dotacje, subwencje, zapisy i darowizny, 
dochody z działalności statutowej, 
dochody z majątku Towarzystwa, 
dochody z innych form działalności. 

§ 38

Dysponentem majątku Towarzystwa jest Zarząd. Dyspozycje majątkiem następują w granicach ustalonego budżetu w sposób zgodny z zasadami gospodarki finansowej Towarzystwa ustalonymi przez Zarząd. Dla ważności oświadczeń we wszelkich sprawach Towarzystwa wymagane jest zgodne współdziałanie oraz podpisy: prezesa albo wiceprezesa i innego członka Zarządu.


Rozdział VI. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 39

Uchwałę o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 
w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 40

1. W razie rozwiązania Towarzystwa, Walne Zebranie ustanawia Komisję Likwidacyjną oraz postanawia o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia. 
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). 
4. Nazwa likwidowanego stowarzyszenia nie może zostać przejęta przez żadną inną organizację powstałą po jego rozwiązaniu.


Rozdział VII. Przepisy przejściowe

§ 41

1. Walne zgromadzenie musi odbyć się w terminie dwu miesięcy od daty zarejestrowania stowarzyszenia 
2. W okresie pierwszych dwu lat od daty zarejestrowania stowarzyszenia członkowie nadzwyczajni otrzymują również bierne prawo wyborcze i mogą zasiadać we władzach Towarzystwa.