Członkostwo

Jeśli chcesz zapisać się do stowarzyszenia, to...

 

1.Zapoznaj się z celami statutowymi PTPP oraz przeczytaj dokładnie poniższy fragment statutu PTPP dotyczący warunków członkostwa.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 09
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków nadzwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, potwierdzone certyfikatem odpowiedniego ośrodka, pełne kwalifikacje uprawniające do stosowania metod Psychologii Zorientowanej na Proces lub osoba odbywająca szkolenie w zakresie Psychologii Zorientowanej na Proces posiadająca uprawnienia do pracy z klientami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela metody, która popiera cele Towarzystwa, zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej i uzyska rekomendacje dwu członków zwyczajnych Towarzystwa oraz rekomendacje merytoryczne Rady Rekomendacyjnej Towarzystwa.
§ 11
Członkiem nadzwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która popiera cele Towarzystwa, zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej i uzyska rekomendacje dwu członków zwyczajnych bądź nadzwyczajnych Towarzystwa.
§ 12
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc Towarzystwu.
§ 13
Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom fizycznym, zasłużonym w niesieniu pomocy Towarzystwu.
§ 14
Członków zwyczajnych przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Towarzystwa na podstawie rekomendacji dwóch jego członków zwyczajnych oraz rekomendacji merytorycznej Rady Rekomendacyjnej.
§ 15
Członków nadzwyczajnych przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Towarzystwa na podstawie rekomendacji dwóch jego członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
§ 16
Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i wspierający są zobowiązani:

 • dbać o rozwój Towarzystwa i osiąganie jego celów,
 • przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 • brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
 • płacić regularnie składki członkowskie.

§ 17
Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach; mogą korzystać z pomocy Towarzystwa i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.
§ 18
Członkowie nadzwyczajni mają wyłącznie czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach; mogą korzystać z pomocy Towarzystwa i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.
§ 19
Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa ani głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach, mają jednak prawo do uczestnictwa w zebraniach i Walnych Zebraniach z głosem doradczym, jak również do brania udziału w pracach Towarzystwa.
Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania wpisowego ani składek członkowskich.
§ 20

 • 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

_ wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego pisemnie Zarządowi Towarzystwa,

_ wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu Towarzystwa za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa,
_ skreślenia przez Zarząd Towarzystwa z listy członków na skutek nie płacenia przez ponad 3 miesiące składek członkowskich,
_ śmierci członka Towarzystwa, a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji.

 • 2. W przypadkach określonych w paragrafie 18 odpowiednie władze Stowarzyszenia podają przyczyny skreślenia lub wykluczenia osobie zainteresowanej.
 • 3. Osoba, której członkostwo ustało z przyczyn określonych w paragrafie 20 pkt.1 ma prawo wnieść odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej zapada większością głosów i jest ostateczna.

§ 21

 • 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Towarzystwa obywatelom polskim lub obcym, szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa, dla popularyzacji idei Psychologii Procesu bądź realizacji celów Towarzystwa.
 • 2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Towarzystwa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Jeśli po tej lekturze nadal pragniesz przystąpić do stowarzyszenia jako członek zwyczajny lub nadzwyczajny, poszukaj odpowiednich osób, które udzielą Ci rekomendacji.

3.Wypełnij deklarację członkowską.
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

4.Prześlij deklarację listem zwykłym na adres PTPP lub przekaż osobiście osobie dyżurującej w administracji.