Członkostwo

Jeśli chcesz zapisać się do stowarzyszenia, to...

 

1. Zapoznaj się z celami statutowymi PTPP oraz przeczytaj dokładnie poniższy fragment statutu PTPP dotyczący warunków członkostwa.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 09
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków nadzwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, potwierdzone certyfikatem odpowiedniego ośrodka, pełne kwalifikacje uprawniające do stosowania metod Psychologii Zorientowanej na Proces lub osoba odbywająca szkolenie w zakresie Psychologii Zorientowanej na Proces posiadająca uprawnienia do pracy z klientami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela metody, która popiera cele Towarzystwa, zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej i uzyska rekomendacje dwu członków zwyczajnych Towarzystwa oraz rekomendacje merytoryczne Rady Rekomendacyjnej Towarzystwa.
§ 11
Członkiem nadzwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która popiera cele Towarzystwa, zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej i uzyska rekomendacje dwu członków zwyczajnych bądź nadzwyczajnych Towarzystwa.
§ 12
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc Towarzystwu.
§ 13
Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom fizycznym, zasłużonym w niesieniu pomocy Towarzystwu.
§ 14
Członków zwyczajnych przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Towarzystwa na podstawie rekomendacji dwóch jego członków zwyczajnych oraz rekomendacji merytorycznej Rady Rekomendacyjnej.
§ 15
Członków nadzwyczajnych przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Towarzystwa na podstawie rekomendacji dwóch jego członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
§ 16
Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i wspierający są zobowiązani:

 • dbać o rozwój Towarzystwa i osiąganie jego celów,
 • przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 • brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
 • płacić regularnie składki członkowskie.

§ 17
Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach; mogą korzystać z pomocy Towarzystwa i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.
§ 18
Członkowie nadzwyczajni mają wyłącznie czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach; mogą korzystać z pomocy Towarzystwa i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.
§ 19
Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa ani głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach, mają jednak prawo do uczestnictwa w zebraniach i Walnych Zebraniach z głosem doradczym, jak również do brania udziału w pracach Towarzystwa.
Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania wpisowego ani składek członkowskich.
§ 20

 • 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

_ wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego pisemnie Zarządowi Towarzystwa,

_ wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu Towarzystwa za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa,
_ skreślenia przez Zarząd Towarzystwa z listy członków na skutek nie płacenia przez ponad 3 miesiące składek członkowskich,
_ śmierci członka Towarzystwa, a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji.

 • 2. W przypadkach określonych w paragrafie 18 odpowiednie władze Stowarzyszenia podają przyczyny skreślenia lub wykluczenia osobie zainteresowanej.
 • 3. Osoba, której członkostwo ustało z przyczyn określonych w paragrafie 20 pkt.1 ma prawo wnieść odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej zapada większością głosów i jest ostateczna.

§ 21

 • 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Towarzystwa obywatelom polskim lub obcym, szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa, dla popularyzacji idei Psychologii Procesu bądź realizacji celów Towarzystwa.
 • 2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Towarzystwa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Jeśli po tej lekturze nadal pragniesz przystąpić do stowarzyszenia jako członek zwyczajny lub nadzwyczajny, poszukaj odpowiednich osób, które udzielą Ci rekomendacji.

3. Wypełnij deklarację członkowską:
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

4. Prześlij deklarację skanem na adres administracja-ptpp@psychologia-procesu.org.pl  oraz przekaż w formie papierowej:

 • listem zwykłym na adres PTPP,
 • lub osobiście osobie dyżurującej w siedzibie PTPP.