Psychoterapeuci
Anna Pilecka

Anna Pilecka

Kontakt:

pilecka.anna@gmail.com

Jestem psychoterapeutką i coachem twórczości.
Pracuję w nurcie humanistycznym - metodami psychologii zorientowanej na proces, czerpiąc z psychologii głębi Carla Gustawa Junga, terapii zorientowanej na klienta Carla Rogersa oraz arteterapii.

Najważniejszy jest dla mnie człowiek i jego osobiste doświadczenie, jakiekolwiek by ono nie było. Wierzę, że to, co teraz jest trudne, może zapoczątkować proces zmiany i doprowadzić do rozwiązania problemu, a przede wszystkim przyczynić się do głębszego spotkania się z samym sobą, wzrostu i wzmocnienia. 
W pracy staram się stworzyć atmosferę zaufania, szacunku i swobody, polegając na sile autentycznego i ciepłego kontaktu.

Zachęcam Cię do pracy ze mną, jeśli:

 • zmagasz się z lękiem, depresją, poczuciem braku życiowego celu
 • dotknęło Cię wypalenie zawodowe
 • cierpisz na chroniczne schorzenia
 • szukasz w życiu obszarów większej wolności (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • pragniesz być bardziej twórcza/twórczy i czujesz, że nie wyrażasz się w życiu tak jak byś chciała/chciał
 • myślisz o zmianie - zawodowej lub osobistej
 • chcesz pokochać siebie i swoje życie

Z wykształcenia jestem politologiem, dziennikarką i psychoterapeutką. 
Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu do prowadzenia terapii indywidualnej i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.
Prowadzę warsztaty twórczości w oparciu o autorski program “Artysta na ścieżce serca”™.
Pracuję też w języku angielskim.

 

I am a psychotherapist and creativity coach.

My approach is humanistic - I am using methods of process-oriented psychology, depth psychology of C.G.Jung, client-oriented therapy of Carl Rogers and art therapy.

Human experience is my main interest, whatever it may be. I believe that our present difficulties can ignite the process of change and lead to a solution, and above all contribute to a deeper encounter with yourself, growth and empowerment.

At work, I try to create an atmosphere of trust, respect and freedom, relying on the strength of authentic and warm contact.

I encourage you to work with me if:

 • you are struggling with anxiety, depression, a sense of lack of a life goal
 • you are affected by burnout
 • you suffer from chronic diseases
 • you are looking for areas of greater freedom (internal and external)
 • you want to be more creative and you feel that you are not expressing yourself in life as you would like
 • you are thinking about a change - professional or personal
 • you want to love yourself and love your life

I have a master’s degree in political science, journalism, as well as psychotherapy.

I am certified by the Polish Society of Process Psychology to work with individuals and groups under the constant supervision of a certified process-oriented psychology teacher.

I run creativity workshops based on my signature program "Artist on the path of the heart”™.

I work in polish and english.