Regulamin dla studentów zarejestrowanych przed 2017 roku

Od lipca 2017 roku nastąpiła kolejna już zmiana organizacyjna szkolenia. Całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzi odrębny podmiot - Fundacja Studium Psychologii Procesu , a program szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu. Obowiązuje regulamin szkolenia Fundacji Studium Psychologii Procesu , który jest kontynuacją wcześniejszego regulaminu PTPP.  Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu organizuje egzaminy uprawniające do otrzymania rekomendacji terapeutycznych oraz  egzaminy certyfikacyjne opisane w dokumencie  'Zasady Udzielania Rekomendacji i Certyfikawania Terapeutów'.

 

 

STUDIA - REGULAMIN 

Regulamin programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (data aktualizacji październik 2014).
Regulamin jest aktualny dla studentów, którzy zarejestrowali się przed 1 października 2017 roku.

 

WPROWADZENIE
1. Program szkoleniowy jest projektem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz kontynuacją programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.
2. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu jest członkiem International Association for Process Oriented Psychology.
3. Celem programu jest rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty oraz doprowadzenie studenta do uzyskania międzynarodowego dyplomu pracy z procesem.
4. Program nauczania spełnia wymogi szkolenia w zakresie psychoterapii zaproponowane przez Polską Radę Psychoterapii.
5. Nauka obejmuje teorię, praktykę oraz pracę nad sobą. Wszystkie te elementy są konieczne dla wypełnienia celów programu szkoleniowego.
6. Program szkoleniowy jest dla nas elementem dbałości o rozwój pracy z procesem i o społeczność pracy z procesem w Polsce i na świecie.
Mamy nadzieję, że pracując w ramach tego programu szkoleniowego jesteśmy w stanie zmieniać siebie i świat wokół nas na miarę naszych możliwości.

CZAS TRWANIA
Minimalny okres do uzyskania dyplomu terapeutycznego to 5 lat od momentu rejestracji, z czego I Faza studiów to minimum 3 lata, a II Faza - minimum 2 lata (obowiązuje studentów zapisanych od 1 października 2008).

WYMAGANIA DO UZYSKANIA DYPLOMU

 

Szkolenie:
Teoria i praktyka psychologii zorientowanej na proces - 515 godz., w tym szkolenia obowiązkowe i procesy grupowe zgodnie z planem studiów, zajęcia fakultatywne oraz jedno seminarium pracy ze światem (Worldwork)
Problematyka osobowości, rozwoju i podstawy diagnozy psychologicznej - 15 godz.
Społeczne i kulturowe uwarunkowania psychoterapii - 15godz

Podstawowe umiejętności terapeutyczne - 15 godz.
Teorie psychopatologii i diagnoza nozologiczna - 30 godz.
Diagnoza psychoterapeutyczna - 15 godz.
Główne kierunki w psychoterapii - 30 godz. (w tym - jeden warsztat obowiązkowy w ramach Programu Szkoleniowego, pozostałe 15 godzin możliwe zaliczenie poprzez uczestnictwo w seminariach i warsztatach prowadzonych przez uprawnionych nauczycieli innych szkół terapeutycznych)
Zagadnienia etyczne - 15 godz.

Terapia własna:               
Minimum 160 godzin, w tym: 
1) co najmniej 120 godzin z dyplomowanym nauczycielem
a) Student zobowiązany jest do pracy z głównym terapeutą, co ma na celu zapewnienie ciągłości procesu terapeutycznego. Oznacza to, że spośród obowiązujących 120 godzin terapii z dyplomowanym nauczycielem 70 godzin sesji należy odbyć u głównego terapeuty. Główny terapeuta nie może być członkiem komitetu studiów, może być osobą nienależącą do kadry szkoły (zasada obowiązuje od 19.03.2012 i dotyczy osób, które przystąpiły do programu po 19.03.2012 oraz osób zmieniających komitet studiów).
b) maximum 15 godzin można odbyć pracując ze studentem II fazy pod superwizją dyplomowanego terapeuty
c) max. 85 godzin sesji terapeutycznych można odbyć z dyplomowanym terapeutą pracy z procesem nienależącym do kadry szkoły.
2) pozostałe 40 godzin można odbyć z terapeutą innej szkoły psychoterapeutycznej lub studentem II fazy programu licencyjnego pracy z procesem.
Komitet Studiów ma prawo zalecić zwiększenie ilości godzin lub/i pracę nad sobą w określonych obszarach.

Superwizja:
Minimum 180 godzin superwizji grupowej, w tym:

- co najmniej 150 godz. superwizji prowadzonej przez kadrę szkoły lub osoby zaproszone

- 30 godzin może być prowadzone przez osobę z innej orientacji psychoterapeutycznej lub dyplomowanego terapeutę psychologii procesu spoza szkoły, pod warunkiem, że posiada uprawnienia superwizyjne.
Minimum 55 godzin superwizji indywidualnej, w tym:
- 30 godzin z nauczycielem z kadry szkoły
- 25 godzin można odbyć z innymi dyplomowanymi terapeutami posiadającymi uprawnienia superwizyjne, uznawane przez PTPP

Praca z klientem pod superwizją
Minimum 250 godzin przepracowanych pod superwizją;
Superwizja powinna odbywać się nie rzadziej niż co 5 spotkań z klientem, w czasie 1 godziny można superwizować więcej niż jednego klienta
Co najmniej 5 prac z klientem musi być nagranych na video i przedstawionych w tej formie superwizorowi
Praktyki
Minimum 3 x 120 godzin praktyk, w tym co najmniej dwa staże w instytucjach psychiatrycznych lub w domu(ach) pomocy społecznej.

Prace pisemne
3 studia przypadków; w tym dwa dotyczące klientów indywidualnych i jedno dotyczące pracy z parą
3 pisemne raporty z praktyk
Praca dyplomowa

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STUDIOWANIA

Etapy

Studiowanie w ramach Programu Szkoleniowego obejmuje dwa etapy:
I Faza, trwająca minimum 3 lata, która obejmuje przede wszystkim szkolenie i pracę nad sobą, zakończona sesja egzaminacyjną
II Faza, trwająca minimum 2 lata, w czasie której student zobowiązany jest ponadto do pracy terapeutycznej z klientami pod superwizją, zakończona egzaminami dyplomowymi


Formuła studiowania


Istnieją dwie formy studiowania:
1. ustrukturalizowany system kohortowy - stała grupa osób wspólnie przechodzi przez wszystkie określone zajęcia w określonych latach
2. indywidualny tok studiów
a) konieczne jest wypełnienie minimum programowego w każdym roku:
Minimum programowe wynosi:
dla I Fazy - 4 sesje po 2 z każdą osobą z Komitetu studiów i jeden warsztat szkoleniowy;
dla II Fazy - 4 sesje po 2 z każdą osobą z Komitetu studiów i jeden warsztat superwizyjny i 4 godzin superwizji indywidualnej.
b) pozostałe zajęcia student/ka wybiera samodzielnie i ustala tempo oraz program studiowania w porozumieniu z Komitetem Studiów.
c) student/ka musi spełnić w każdym roku szkolnym obowiązujące w danej Fazie minimum programowe i rozliczyć się w raporcie do końca września; w przeciwnym wypadku w następnym roku zostaje zawieszony/na w prawach studenta do czasu uzupełnienia wymagań z poprzedniego roku i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z Komitetem Studiów. W odniesieniu do studentów II Fazy okres zawieszenia jest równoznaczny z wycofaniem rekomendacji do pracy terapeutycznej. W okresie przymusowego zawieszenia do godzin studiowania liczą się tylko godziny uzupełniane w ramach minimum programowego.

 

Dodatkowe wymagania


 Komitet Studiów w porozumieniu z Radą Programową może zawiesić studenta/tkę lub nałożyć dodatkowe wymagania w dowolnym momencie studiów z powodu niewystarczających kompetencji lub metaumiejętności do pracy w zawodzie psychoterapeuty.

W sytuacjach, w których owe braki mogłyby zagrażać potencjalnym klientom lub uczestnikom warsztatów, Komitet Studiów może wnioskować do Rady Rekomendacyjnej o zawieszenie studenta II fazy w prawach związanych z prowadzeniem terapii i zajęć pod superwizją do czasu przepracowania problemów. Student I fazy, na wniosek Komitetu Studiów, może być zawieszony w prawach studenta w sytuacjach wyjątkowych, gdy jego/jej miejsce w rozwoju osobistym wymaga przepracowania poważnych kwestii wpływających na relacje między ludźmi i może wpływać zakłócająco na pracę z innymi w tym również współ-studentami w ramach szkolenia.

Komitet Studiów
Skład Komitetu Studiów:
1) Komitet Studiów składa się z co najmniej 2 osób, z których jedna musi być dyplomowanym terapeutą pracy z procesem, druga może być studentem II fazy. Taki skład Komitetu Studiów obowiązuje zarówno w I i II fazie studiowania (zasad obowiązuje od 21.10.2016).
2) Główny terapeuta nie może być członkiem Komitetu studiów. (zasada obowiązuje od 19.03.2012 i dotyczy osób, które przystąpiły do programu po 19.03.2012 oraz osób zmieniających komitet studiów)
3) Komitet Studiów stanowią członkowie PTPP (wyjątkiem jest kontynuacja udziału osób w dotychczasowym składzie tj. przed 21.10.2016)
Wybór Komitetu Studiów
Student/ka sam/a wybiera osoby do swojego Komitetu Studiów, biorąc pod uwagę rolę, jaką te osoby będą pełnić w trakcie studiowania. Jeżeli student/ka nie jest gotowa do dokonania wyboru, może poprosić Administrację o wylosowanie tymczasowego Komitetu Studiów. Po pierwszym roku studiowania ma obowiązek wybrać właściwy Komitet; w tym celu nie musi uzyskiwać specjalnej zgody na zmianę (patrz dalej) lecz informuje Administrację o swoim wyborze.
Rola Komitetu Studiów
Członkowie Komitetu Studiów towarzyszą studentowi w trakcie jego studiowania, wspierają, motywują oraz pomagają w planowaniu przebiegu studiów.
Komitet podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź nie studenta do egzaminów I i II Fazy.
Przyszły członek Komitetu Studiów może podjąć decyzję o przystąpieniu do Komitetu na podstawie rozmowy lub płatnej sesji terapeutycznej z kandydatem.
W ciągu roku należy odbyć co najmniej dwie sesje z każdym członkiem Komitetu, które są zaliczane jako sesje pracy własnej lub superwizji.
W przypadku podejmowania decyzji przez Komitet Studiów zgoda Komitetu oznacza zgodę wszystkich trzech członków Komitetu.

Zmiana Komitetu Studiów
Student/ka ma prawo zmienić dowolną osobę w Komitecie Studiów, po uzyskaniu zgody tej osoby.
Członek Komitetu ma prawo odmówić ustąpienia z Komitetu Studiów jeżeli uważa, że chęć ta zmiany wiąże się z osobistym nieprzepracowanym problemem studenta/tki, i zalecić indywidualną pracę nad tym problemem.
Jeśli pomimo pracy indywidualnej student/ka w dalszym ciągu chce zrezygnować z członka Komitetu, obie strony są zobowiązane do odbycia 1-3 sesji relacyjnych z terapeutą, na którego zgadzają się obie strony. Sesje są opłacane przez studenta i wliczane w pulę obowiązkowych sesji terapeutycznych.
Jeżeli sesje nie przyniosą rozwiązania, decyzję podejmują członkowie Komitetu Studiów..

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu
Nauka w ramach Programu Szkoleniowego przewidziana jest dla członków PTPP. Studenci I Fazy są członkami nadzwyczajnymi, natomiast studenci II Fazy oraz nauczyciele członkami zwyczajnymi PTPP.

 

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW
Warunki wstępne
Kandydat musi posiadać minimum wykształcenie średnie w momencie rozpoczęcia studiowania. W momencie ukończenia egzaminów I Fazy student musi posiadać wykształcenie wyższe (studia magisterskie).
Przed rozpoczęciem studiów należy odbyć sesję kwalifikacyjną z dyplomowanym nauczycielem pracy z procesem należącym do kadry szkoły, która dotyczy potrzeb, motywacji i możliwości studenta.

Procedura rejestracji kandydatów
Kandydat tworzy swój Komitet Studiów. Następnie składa w Administracji Programu Szkoleniowego następujące dokumenty: deklarację zgłoszeniową, zgodę członków Komitetu Studiów, życiorys, zdjęcie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Po złożeniu dokumentów i opłaceniu składek rozpoczyna się okres pierwszej fazy studiów.

Zaliczanie godzin odbytych wcześniej lub w innych ośrodkach
1) Do toku studiów możliwe jest zaliczenie warsztatów i sesji odbytych w okresie 3 miesięcy przed rejestracją.
2) Jeżeli student/ka brał/a udział w szkoleniach z pracy z procesem przed zapisaniem się do Programu Szkoleniowego PTPP, po uzyskaniu zgody Komitetu Studiów może uzyskać zaliczenie części wcześniej odbytych zajęć jednak w ilości nie większej niż 50%.
3) Do toku studiów można również zaliczyć zajęcia odbywane w dowolnych innych ośrodkach pracy z procesem należących do International Association for Process Oriented Psychology, przy czym co najmniej 75% godzin należy odbyć w ramach Programu Szkoleniowego PTPP. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba przenosi się z innego programu szkoleniowego, wtedy wymagania są ustalane przez Radę Rekomendacyjną.

 

I FAZA STUDIOWANIA
Wymagania
1. Uczestniczenie w szkoleniu w zakresie psychologii zorientowanej na proces w wymiarze minimum 200 godzin
2. Uczestniczenie w szkoleniach:
- Problematyka osobowości, rozwoju i podstawy diagnozy psychologicznej - 15 godz.
- Społeczne i kulturowe uwarunkowania psychoterapii - 15 godz.
- Teorie psychopatologii i diagnoza nozologiczna - 30 godz.
- Diagnoza psychoterapeutyczna - 15 godz.
- Główne kierunki w psychoterapii - 30 godz. (jeden warsztat obowiązkowy w ramach Programu, pozostałe godziny możliwe zaliczenie poprzez uczestnictwo w seminariach i warsztatach innych szkół terapeutycznych)
- Zagadnienia etyczne - 15 godz.
3. Odbycie stażu w placówce psychiatrycznej w wymiarze - 60 godzin
4. Uczestniczenie w grupowych superwizjach szkoleniowych w wymiarze - 60 godzin

5. Superwizja indywidualna minimum 3 godz., w tym 1 godz. poświęcona praktykom.
6. Odbycie minimum 80 sesji indywidualnych terapii własnej, w tym:
- Przynajmniej 40 godzin z dyplomowanym terapeutą pracy z procesem
- 40 godzin można odbyć lub z terapeutą z innej szkoły, posiadającym odpowiednie uprawnienia lub ze studentem II Fazy szkolenia.

Prawa i obowiązki
Kontakt
Student ma obowiązek posiadania konta e-mailowego oraz informowania administracji o zmianie adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu kontaktowego.
Po zarejestrowaniu student zostaje wciągnięty na studencką listę mailingową i tą drogą otrzymuje informacje z Administracji Studiów.

Opłaty
Student jest zobowiązany do wnoszenia opłaty studenckiej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem programu licencyjnego. Wysokość opłaty jest ustalana każdego roku przez zespół koordynatorów programu.
W przypadku trudnej sytuacji finansowej studenta istnieje możliwość uzgodnienia z Komitetem Studiów formy odpracowania opłat studenckich. Jako termin wpłaty uznawany jest w takiej sytuacji moment dostarczenia zamówionej pracy lub pełnej realizacji wyznaczonego zadania.
Osoba, która zalega z opłatami studenckimi przez 3 miesiące dostaje monit z Administracji studiów. Jeżeli w ciągu 1 miesiąca nie wyjaśni sytuacji opłat, zostaje skreślona z listy studentów.
Szkolenia, terapia i superwizja opłacane są niezależnie.

Sprawozdanie
Student jest zobowiązany do składania pisemnego sprawozdania z każdego roku studiów.
Sprawozdanie powinno zostać przesłane do administracji studiów oraz do każdego członka Komitetu Studiów.
Sprawozdanie do administracji studiów powinno zawierać liczbę i rodzaj odbytych zajęć oraz sesji terapii własnej (daty, nazwiska). 
Ponadto w sprawozdaniu do Komitetu Studiów należy zawrzeć krótki opis aktualnego miejsca pracy nad sobą i uczenia się pracy z procesem. Student składa sprawozdanie roczne do 30 września danego roku. 
Niedopełnienie obowiązku złożenia raportu automatycznie wydłuża konieczny okres studiowania danej Fazy o okres zalegania z raportem.

Zawieszenie studiów
Student może zawiesić studia I fazy na dowolny okres nie dłuższy niż 2 lata za zgodą swojego Komitetu Studiów. 
W czasie zawieszenia student: 
- nie płaci opłat studenckich; 
- nie może korzystać z praw studenta, w tym z posiadanych uprawnień; 
- okres przerwy w studiach nie jest wliczany do czasu studiów.
Nie można zawieszać studiów wstecz.
Po zakończeniu okresu zawieszenia student/ka przesyła pisemną informację do Administracji i do Komitetu Studiów o swojej decyzji powrotu do aktywnego studiowania i automatycznie są jej przywracane wszystkie prawa i obowiązki studenta. Student/ka może samodzielnie podjąć decyzję o wcześniejszym niż zaplanowany powrocie do czynnego studiowania; jeśli natomiast chce przedłużyć okres zawieszenia, musi uzyskać ponownie zgodę Komitetu Studiów.

Przed zawieszeniem muszą zostać spełnione wymagania formalne dotyczące poprzedniego okresu studiowania.

Zawieszenie studiów nie jest równoznaczne z wypisaniem się z Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu - statut PTPP nie przewiduje formy zawieszenia, co oznacza konieczność dalszego opłacania składek członkowskich. W przypadku zrezygnowania z członkostwa w PTPP i chęci ponownego przystąpienia obowiązuje procedura opisana w statucie PTPP.

 Skreślenie z listy studentów i powrót na studia
Student/ka może zostać skreślony/a z listy studentów w następujących sytuacjach:
1. Zaleganie ze składkami przez okres dłuższy niż 3 miesiące (patrz opłaty)
2. Porzucenie studiowania (nie uczestniczy w zajęciach obowiązkowych na poziomie minimum programowego, nie odbywa obowiązkowych sesji z Komitetem Studiów, nie składa raportów przez okres dłuższy niż 2 lat Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Rekomendacyjna na podstawie danych z Administracji.
Student może powrócić na studia I fazy po uzyskaniu zgody swojego Komitetu Studiów i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 3 składek. Komitet Studiów może zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% terapii indywidualnej i zajęć z poprzedniego okresu studiów. Decyzję w tej sprawie Komitet podejmuje biorąc pod uwagę długość przerwy oraz inne czynniki.

Studenci mają prawo do:
bezpłatnego korzystania z biblioteki i videoteki Towarzystwa lub programu licencyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami
otrzymywania bezpłatnej informacji o organizowanych sesjach i egzaminach z nauczycielami z zagranicy
otrzymania indeksu studenta
kierowania wniosków, skarg i zażaleń do Komisji Etycznej.

EGZAMINY I FAZY
Zasady ogólne
Egzaminy pierwszej fazy odbywają się podczas sesji egzaminacyjnych dwa razy w roku . Terminy sesji egzaminacyjnych są podawane minimum dwa miesiące wcześniej. Wówczas podawany jest termin zgłoszeń, który może się różnić w zależności od sesji, niemniej nie może być krótszy niż miesiąc.
Student/ka może zdawać egzaminy pierwszej fazy najwcześniej po trzech latach od chwili rejestracji. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Komitetu Studiów okres ten może zostać skrócony.
Wymagania do wcześniejszego podchodzenia do Egzaminów I Fazy (dla osób szczególnie zaawansowanych w teorii i praktyce)

  • Spełnienie wszystkich wymagań formalnych do Egzaminów (100% godzin)
  • Doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej lub grupowej (opisowo)
  • Rekomendacje Komitetu Studiów
  • Podanie z uzasadnieniem do Rady Rekomendacyjnej

Ostateczną decyzję w oparciu o powyższe dane podejmuje Rada Rekomendacyjna


W momencie zgłoszenia do egzaminów student/ tka musi mieć zrealizowane 2/3 wymaganych godzin terapeutycznych, szkoleniowych i superwizyjnych. Pozostałe godziny oraz praktyki muszą być zaliczone do momentu zgłaszania do ostatniej sesji egzaminacyjnej. Osoby realizujące program w dawnym trybie ( I faza 2 lata) muszą mieć w momencie zgłaszania do egzaminów zrealizowane 3/4 godzin terapeutycznych i szkoleniowych oraz określenie przez komitet studiów indywidualnych uzupełnień programowych. Pozostałe godziny oraz różnice programowe muszą być zaliczone do momentu zgłoszenia do ostatniej sesji egzaminacyjnej.
Przedmiot 1 i 2 musi być zdany na początku sesji. Zaliczenie tych egzaminów jest warunkiem przystąpienia do kolejnych. W przypadku nie zdania jednego lub obu z tych egzaminów student nie może przystąpić do zdawania kolejnych. Może zdawać te egzaminy ponownie w kolejnej sesji.
Student/ ka może zdawać u jednego egzaminatora max. 4 egzaminy, w wyjątkowych sytuacjach wobec nakładających się ról istnieje możliwość zdawania 5 egzaminów u tego samego egzaminatora.

Wybór egzaminatora następuje w drodze losowania, dokonywanego w administracji studiów.
Student może zdawać wszystkie egzaminy w trakcie jednej sesji lub rozłożyć je na kilka sesji w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące.

 


Formalności zgłoszeniowe przed egzaminami
Na miesiąc przed rozpoczęciem egzaminów w administracji studiów należy złożyć formularz zgłoszeniowy zawierający następujące potwierdzenia (pisemne lub jako załączniki mailem): 
pisemną rekomendację członków Komitetu Studiów - podstawą jest odbycie sesji rekomendacyjnej z każdym z członków komitetu studiów , w ramach tych sesji członkowie komitetu studiów ustalają, jaką drogę student przeszedł i co jeszcze musi uzupełnić zarówno od strony formalnej, jak i rozwoju osobistego oraz dokonują oceny gotowości do pracy z ludźmi
pisemne potwierdzenie złożenia Komitetowi Studiów sprawozdania z całego okresu studiowania 
listę przedmiotów, które student/ka wybiera do zdawania w danej sesji 
jeśli wybrana zostaje alternatywna forma zdawania egzaminów: podać formę, przedmiot i zgodę komitetu studiów
liczbę i zakres zrealizowanych godzin szkoleniowych oraz godzin terapii własnej i superwizji.

Przed przystąpieniem do ostatniego egzaminu należy przedłożyć administracji programu formularz zgłoszeniowy 2, który zawiera:
listę zdawanych przedmiotów
potwierdzenie spełnienia wszystkich wymogów formalnych.
Wypełnienie wymogów formalnych nie gwarantuje dopuszczenia do egzaminów I Fazy. Podstawą jest uzyskanie rekomendacji Komitetu studiów.
Termin ukończenia egzaminów
W przypadku nie ukończenia procesu egzaminacyjnego I fazy w ciągu 24 miesięcy od jego rozpoczęcia, wskazane jest, aby Komitet Studiów zastanowił się wspólnie ze studentem nad przyczynami tej sytuacji i podjął decyzję w sprawie przedłużenia lub nie terminu ukończenia egzaminów.

Przedmioty
1. Filozoficzne i historyczne podstawy psychologii zorientowanej na proces
2. Teoria procesu i jej podstawy naukowe
3. Praca w kanale wizualnym, praca ze snem i obrazowymi archetypami
4. Praca w kanale ruchu i propriocepcji
5. Praca w kanale słuchowym
6. Praca w kanale relacji
7. Praca w kanale świata
8. Praca z odmiennymi stanami świadomości
9. Praca wewnętrzna (część praktyczna i teoretyczna)
10. Praca na żywo z klientem
Przebieg egzaminów
Egzaminy 1 - 8 są ustne i trwają po 30 min /z tłumaczeniem 45 minut/ 
Egzamin 9 i10 trwa 45 minut. (z tłumaczeniem 60 min). Zawiera część praktyczną (praca wewnętrzna kandydata) i jej omówienie z odniesieniami do teorii. Obie części trzeba zaliczyć, aby zdać egzamin. 
W egzaminach ustnych uczestniczy student, egzaminator i beisitzer ? student II fazy, którego rolą jest obserwowanie przebiegu egzaminu oraz wspieranie osoby egzaminowanej
Po egzaminach odbywa się spotkanie poegzaminacyjne, obowiązkowe dla wszystkich zdających, egzaminatorów i osób towarzyszących (beisitzer) obecnych na egzaminie. Podczas tego spotkania jest miejsce na wszelkie refleksje, emocje oraz problemy, które pojawiły się w trakcie egzaminów. 
Max. 3 wybrane egzaminy można zdać w innej formie (seminarium, kursu, pracy pisemnej itp.), przy czym jest to możliwość skierowana do osób, które są szczególnie zainteresowane danym tematem, opanowały już materiał obowiązkowy do tego egzaminu i mają pomysł na przedstawienie i wykorzystanie swojej wiedzy w określony sposób i formę. W związku z tym obowiązkiem studenta jest samodzielne zebranie dodatkowej literatury i przedstawienie pomysłu egzaminatorowi do akceptacji w trakcie specjalnej sesji superwizyjnej. W czasie tej sesji podjęte zostają decyzje dotyczące dalszych kroków związanych ze zdawaniem egzaminu.

Oceny i zaliczenia
Egzamin może zostać zaliczony, nie zaliczony lub warunkowo zaliczony. 
"Warunkowe zaliczenie" oznacza, że sprawa tego egzaminu musi być wniesiona na spotkaniu poegzaminacyjnym. Przy każdym przedmiocie egzaminator może wymagać wykonania dodatkowych zadań. Po ich wypełnieniu, na wniosek egzaminatora, egzamin uważa się za zdany. 
Nie zaliczony egzamin może być powtórzony wyłącznie przed tym samym egzaminatorem, przed którym był składany, chyba, że egzaminator postanowi inaczej.

Alternatywne formy egzaminów
3 z 10 egzaminów można zdać w innej formie niż półgodzinny, ustny egzamin, (np. w formie pisemnej, kursu lub innej). Alternatywna forma zdawania musi być zaakceptowana przez komitet studiów.

 

II FAZA STUDIÓW
Wymagania
1. Uczestniczenie w szkoleniu w zakresie psychologii zorientowanej na proces w wymiarze 515 godzin od początku studiów.
2. Odbycie praktyk w placówce psychiatrycznej, innej placówce medycznej lub domu pomocy społecznej w wymiarze 2x120 + 1x60 godzin
3. Przeprowadzenie min 250 godzin sesji terapeutycznych z klientami pod superwizją
4. Przeprowadzenie min 100 godzin warsztatów rozwojowych pod superwizją
5. Superwizje indywidualne - 52 godz. w tym po 2 godz. dotyczące każdego rodzaju praktyk i 120 godz. superwizji grupowych
6. Odbycie minimum 80 sesji indywidualnych terapii własnej z dyplomowanym terapeutą pracy z procesem
7. Prace pisemne i multimedialne:
3 studia przypadków
3 raporty z praktyk
3 analizy prac nagranych na video
praca dyplomowa

Po zdaniu egzaminów I fazy studenci trafiają na listę terapeutów PTPP.
Studenci II Fazy mogą w ramach programu swoich studiów pracować z klientami, pod warunkiem, że praca ta będzie kontrolowana przez dyplomowanego terapeutę psychologii procesu posiadającego uprawnienia superwizyjne. Nazwisko superwizora, z którego pomocy student aktualnie korzysta, musi być podane Administracji Programu Szkoleniowego
- maksimum 20 godz. superwizji z superwizorami innych kierunków terapeutycznych (za zgodą Komitetu Studiów - po przedstawieniu kserokopii posiadanych przez superwizora dyplomów i certyfikatów - w przypadku uzyskania zgody należy złożyć je w Administracji). 
Przynajmniej co piąta praca z klientem powinna podlegać superwizji, tak, aby cały proces terapeutyczny był pod kontrolą dyplomowanego terapeuty. 
Poprzez umieszczenie studenta na liście terapeutów Towarzystwo (pod warunkiem regularnych superwizji) autoryzuje stosowanie metod pracy z procesem przez kandydata. Nie oznacza to jednak, że Towarzystwo ubezpiecza go od odpowiedzialności cywilnej. O ten rodzaj ubezpieczenia kandydat musi zadbać sam.

Terapia indywidualna
80 godzin z dyplomowanym terapeutą pracy z procesem

Zasady dotyczące praktyk
Studenci są zobowiązani do odbycia praktyk w trzech działach: psychiatria, psychosomatyka oraz trzeci dział do wyboru. Przed rozpoczęciem praktyk należy ich przebieg ustalić z superwizorem praktyk (superwizorem praktyk może być wybrany dowolnie przez studenta, dyplomowany nauczyciel pop). Praktyki powinny obejmować po 120 godz. z każdego działu, w tym min. 3 h superwizji. Praktyki muszą być potwierdzone pisemnym raportem. Możliwe jest zaliczenie części lub całości praktyk odbytych przez studenta przed rejestracją, decyzję w tej sprawie podejmuje komitet studiów. Po zakończeniu praktyk należy przedstawić superwizorowi pisemny raport praktyk, a następnie złożyć do administracji i komitetu studiów pisemne potwierdzenie ich odbycia.

Zasady dotyczące pracy dyplomowej
Pracą dyplomową kończącą studia w ramach programu licencyjnego pracy z procesem może być raport badawczy, praca teoretyczna, projekt społeczny lub inna forma, udokumentowana pisemnie, uzgodniona z komitetem studiów i promotorem. 
Praca dyplomowa musi zawierać krótkie streszczenia (ok. 100 słów) w języku angielskim lub niemieckim. 
Promotorem pracy musi być dyplomowany terapeuta pracy z procesem. Student omawia kolejne etapy pracy w ramach 3-5 przeznaczonych na to godzin superwizyjnych.
Konspekt pracy dyplomowej musi być zaakceptowany przez promotora i przekazany do wiadomości Komitetu Studiów przed przystąpieniem do pierwszych egzaminów.
Dwie kopie pracy zaakceptowane przez promotora, należy złożyć Administracji w okresie do 1 roku od zdania ostatniego egzaminu.

Studium przypadku
Student jest zobowiązany do napisania trzech studiów przypadków superwizowanej pracy terapeutycznej, w tym dwóch z klientami indywidualnymi (po odbyciu co najmniej 10 sesji) oraz jednego studium pracy z relacją (po odbyciu co najmniej 5 sesji) lub grupą.

PROCEDURA EGZAMINÓW KOŃCOWYCH
Nie później niż 1 rok przed terminem egzaminów końcowych student/ka składa pisemną rekomendację członków Komitetu Studiów i terapeuty.
2 miesiące przed przystąpieniem do egzaminów końcowych student/ka przesyła do administracji i komitetu studiów zestawienie sesji indywidualnych własnych oraz sesji odbytych z klientami, superwizji, odbytych i przeprowadzonych zajęć, odbytych praktyk oraz kopię dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich.

  • Studia przypadków muszą być zakończone i przyjęte przed egzaminami. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest przygotowanie projektu pracy dyplomowej i akceptacja projektu przez promotora. Pracę należy złożyć nie później niż w ciągu roku od ostatniego egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest zaliczenie 2 seminariów bramkowych, w czasie których student/ka prezentuje dwie prace na środku.
Wypełnienie wymogów formalnych nie gwarantuje dopuszczenia do egzaminów końcowych.

Przedmioty na egzaminach końcowych
1. Praca wewnętrzna
2. Praca z konfliktem (jako uczestnik) 
3. Praca ze snem
4. Praca z klientem nad symptomem chronicznym lub aktualnym 
5. Praca z klientem w odmiennym lub w ekstremalnym stanie świadomości ? na żywo lub video 
6. Praca z parą lub rodziną ? na żywo lub video
7. Praca z grupą - live lub video ? możliwe współprowadzenie procesu przez 2 osoby.

Dyplom terapeutyczny wymaga odnawiania co 5 lat na podstawie kontynuowanej praktyki psychoterapeutycznej oraz uczestnictwa w szkoleniach zawodowych zgodnie z warunkami ustalanymi przez Radę Rekomendacyjną PTPP.

Prawa i obowiązki studentów II Fazy
Studenci II Fazy posiadają wszystkie przywileje studentów I Fazy.
Praktyka
Studenci mają prawo do:
praktyki terapeutycznej,
prowadzenia zajęć i warsztatów rozwojowych za zgodą Komitetu Studiów i pod superwizją nauczyciela pracy z procesem,
zgłaszania prowadzonych przez siebie zajęć i praktyki terapeutycznej na stronę internetową Towarzystwa.
Zawieszenie lub przerwanie studiów
Student może zawiesić studia II fazy na maximum rok za zgodą swojego komitetu studiów. Pozostałe zasady zawieszenia studiów jak w przypadku I fazy.

Student, który przerwał studia II fazy lub został z nich skreślony ma prawo do wznowienia studiów za zgodą komitetu studiów. Studentowi zostaje zaliczona I faza studiów wraz z egzaminami, jeżeli od ukończenia studiów minęło więcej niż 5 lat, komitet studiów może zalecić uzupełnienie różnic programowych. Komitet studiów może zaliczyć studentowi max. 50% godzin terapii indywidualnej i przeprowadzonej z klientami oraz superwizji i zajęć z okresu II fazy studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje komitet podejmuje biorąc pod uwagę długość przerwy oraz inne czynniki.

Obowiązki studenta
Studenci II fazy posiadają wszystkie obowiązki studentów II fazy, inne regulacje dotyczą:
Wnoszenia opłaty studenckiej w wysokości określanej każdego roku przez nauczycieli tworzących program
Obowiązku superwizji.
Dołączenia do sprawozdania rocznego liczby godzin terapii z klientami oraz przeprowadzonych zajęć.


UWAGI KOŃCOWE
Przeznaczenie funduszy uzyskanych z opłat studenckich 
Pieniądze z opłat studenckich są wydawane na cele związane ze studiami takie jak: obsługa księgowo-administracyjna programu, biblioteka, videoteka, organizacja egzaminów, korespondencja, utrzymanie strony internetowej oraz inne potrzeby programu licencyjnego.

Zmiany w regulaminie
Zmiany w regulaminie mogą wprowadzać nauczyciele tworzący program licencyjny. Przed ogłoszeniem zmiany regulaminu muszą być zaakceptowane przez Radę Rekomendacyjną PTPP oraz przyjęte przez Zarząd PTPP. Studenci będą informowani o zmianach przez administrację studiów miesiąc przed wprowadzeniem zmian drogą e-mailową. 
We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem Programu Szkoleniowego oraz w sprawach spornych obowiązuje zasada wspólnego przepracowanie danej kwestii przez studenta z jego/jej Komitetem Studiów. 
Student może odwołać się do komisji etycznej PTPP lub IAPOP.

Uprawnienia
Ukończenie I fazy programu licencyjnego uprawnia do prowadzenia terapii i zajęć rozwojowych pod superwizją nauczyciela pracy z procesem.
Ukończenie II fazy, czyli uzyskanie certyfikatu PTPP oraz międzynarodowego dyplomu w zakresie psychologii zorientowanej na proces, daje pełne uprawnienia terapeutyczne.
Stan prawny w Polsce aktualnie nie reguluje wymagań stawianych psychoterapeutom, prace są w toku. Wymagania obowiązujące w Programie Szkoleniowym są zgodne z wytycznymi Polskiej Rady Psychoterapii wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz z międzynarodowymi ustaleniami International Association for Process Oriented Psychology.

Ciągłość edukacji
Dalsze szkolenie może prowadzić może do uzyskania uprawnień superwizorskich.
Terapeuci i superwizorzy pracy z procesem po uzyskaniu dyplomu zobowiązani są do kontynuowania nauki i superwizji zgodnie z wymaganiami International Association for Process Oriented Psychology.


Rada Rekomendacyjna
Bieżącymi sprawami Programu zarządza Rada Rekomendacyjna. Aktualny skład Rady jest przedstawiany jest na stronie PTPP www.psychologia-procesu.org.pl

Regulamin może ulegać zmianie w związku z trwającymi pracami nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty.

 

Kalendarium Wydarzeń