Polska Rada Psychoterapii

 

 

Związek Stowarzyszeń pn. Polska Rada Psychoterapii (PRP) zrzesza ponad 15 stowarzyszeń działające na terenie Polski, akredytujące lub prowadzące systematyczne i całościowe szkolenia w psychoterapii – obejmujące od 1 października 2007 roku co najmniej 1200 godzin szkolenia w ciągu co najmniej 4 lat – dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim oraz posiadające procedury certyfikacyjne prowadzące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub jego odpowiednika. To reprezentatywna reprezentacja środowiska psychoterapeutów w Polsce. Szczegółowe informacje o inicjatywach i pracach Polskiej Rady Psychoterapii oraz lista stowarzyszeń wydających certyfikat psychoterapeuty znajdują się pod adresem internetowym www.prp.org.pl.

Celami PRP są:

 • Dbanie o status i umocowanie zawodu psychoterapeuty.
 • Wspieranie rozwoju psychoterapii w Polsce.
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów rozwiązań legislacyjnych dotyczących szkolenia 
 • i certyfikowania psychoterapeutów oraz świadczenia psychoterapii.
 • Reprezentacja wspólnych interesów środowiska psychoterapeutów w kontaktach z instytucjami państwowymi i międzynarodowymi oraz innymi organizacjami.
 • Wymiana doświadczeń związanych ze szkoleniem i certyfikowaniem psychoterapeutów 
 • oraz sposobem uprawiania psychoterapii.
 • Tworzenie, rozwijanie i promowanie zasad oraz standardów dotyczących zawodu psychoterapeuty 
 • i prowadzenia psychoterapii.
 • Inicjowanie i wspieranie działań służących dobru i bezpieczeństwu klientów/pacjentów korzystających z usług psychoterapeutycznych.
 • Informowanie zainteresowanych środowisk o prowadzonych pracach dotyczących zawodu psychoterapeuty.

Związek Stowarzyszeń pn. Polska Rada Psychoterapii tworzy przestrzeń do współpracy przedstawicieli różnych modalności / podejść teoretycznych, co pozwoliło wypracować wiele rozwiązań przyjętych przez ogół środowiska zawodowego psychoterapeutów w Polsce. To reprezentatywna reprezentacja środowiska psychoterapeutów w Polsce. W szczególności uzgodniono standardy wykonywania zawodu, tzw. minima szkoleniowe, które zostały wprowadzone w życie przez wszystkie stowarzyszenia zrzeszone w Radzie. Standardy są też wykorzystywane przez organy centralne do opisania warunków, jakie należy spełnić, aby psychoterapia była zaliczona do świadczeń zdrowotnych opłacanych ze środków publicznych, określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia np. Dz. U. z 2013 r. poz. 1386  oraz odpowiednich zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Obecnie Polska Rada Psychoterapii pracuje nad propozycjami regulacji zawodu psychoterapeuty, w tym standardów szkolenia, kształcenia ustawicznego i standardów prowadzenia psychoterapii.

W okresie od dnia 25.08.2008 do sierpnia 2009 roku przedstawicielkami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii była Agnieszka Kramm oraz Bogna Szymkiewicz.
Od września 2009 do 2016 Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu reprezenowali w Polskiej Radzie Psychoterapii Bogna Szymkiewicz oraz Artur Urant.
Obecnie przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii jest Hanna Wieloch.

» Strona Polskiej Rady Psychoterapii - www.prp.org.pl

Kalendarium Wydarzeń