Regulamin Komisji Etycznej - Procedura Skarg i Odwołań

REGULAMIN


1. W skład Komisji Etycznej wchodzą minimum trzy osoby, z czego minimum jedna z nich ma pełne uprawnienia psychoterapeutyczne. Przewodniczący Komisji Etycznej musi posiadać pełne uprawnienia psychoterapeutyczne.
2. Komisja Etyczna jest w całości wybierana przez Walne Zgromadzenie.
b. Odwołania członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie.
c. O uzasadnionej rezygnacji z członkostwa w Komisji Etycznej należy pisemnie poinformować Zarząd PTPP i Komisję Etyczną.
d. Zmiany osobowe w składzie Komisji Etycznej pomiędzy Walnymi Zebraniami muszą być zatwierdzone przez Zarząd i oznaczają członkostwo tymczasowe do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które wybierze wówczas nowego członka.
3. Komisja Etyczna spotyka się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od wpłynięcia wniosku lub zażalenia 
4. Do zadań Komisji Etycznej należy:
a. Opracowanie i aktualizacja zasad etycznych Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu
b. Rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń pochodzących od klientów, studentów i nauczycieli PTPP. Skargi i zażalenia powinny być formułowane na piśmie i przekazywane e-mailem (ke@psychologia-procesu.org.pl). Komisja wysyła e-maile potwierdzające otrzymanie, przyjęcie i rozpatrywanie sprawy
c. Określanie procedur rozpatrywania wniosków i zażaleń
5. Zasady działania
a. Komisja Etyczna kieruje się w swym działaniu zasadami głębokiej demokracji: 
- dąży do ujawnienia wszystkich istniejących w polu punktów widzenia,
- tworzy atmosferę wsparcia dla głosów o niższej w danym momencie randze pamiętając, że rangi mogą się zmieniać,
- dąży do znalezienia świadomego rozwiązania, wspierającego rozwój wszystkich zainteresowanych stron;
b. Komisja stoi na straży przestrzegania norm etycznych, wypracowywanych przez PTPP.
ZASADY DZIAŁANIA PRZY ROZPATRYWANIU SKARG I ODWOŁAŃ

Zasady ogólne
W sytuacji, gdy klienci uważają, iż ponieśli szkodę na skutek zajęć lub terapii prowadzonej przez terapeutę/tkę, bądź też studenta/tkę psychologii procesu posiadających uprawnienia PTPP, mają prawo wniesienia skargi do Komisji Etycznej. Jest ona następnie rozpatrywana zgodnie z podaną poniżej procedurą, natomiast nadrzędnym celem rozpatrywania skargi jest wysłuchanie i zrozumienie wszystkich stron, wyrażenie sprzeciwu wobec zachowań nadużywających, w zakresie możliwości będących do dyspozycji Komisji Etycznej zatrzymanie takich zachowań, ochrona słabszej strony, jak również uczenie się oraz wnoszenie świadomości dla dobra osób zainteresowanych i społeczności. Wszyscy terapeuci/tki oraz studentki/ci pracy z procesem zobowiązani/ne są do przestrzegania Kodeksu Etycznego.

Jakie wnioski mogą być rozpatrywane
Komisja Etyczna rozpatruje skargi dotyczące działalności osób posiadających aktualne uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. 
Wnioski należy składać mailowo na adres Komisji Etycznej, podany na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Składający/a skargę może wnioskować o wyłączenie ze sprawy jednego z członków Komisji Etycznej z powodu powiązania tej osoby ze sprawą lub innych sytuacji nakładania się ról. 


Tajność
Komisja Etyczna działa w sposób tajny, z wyjątkiem sytuacji w których: 
- wszystkie strony są zainteresowane upublicznieniem sprawy,
- Komisja Etyczna uzna, iż upublicznienie sprawy będzie korzystne zarówno dla samej sprawy jak i dla PTPP jako całości, i uzyska zgodę wszystkich osób zainteresowanych,
- Komisja Etyczna uzna, iż upublicznienie sprawy wbrew woli osoby uznanej za winną jest konieczne w celu ochrony potencjalnych klientów.


Zakres konsekwencji
- zalecenia do pracy terapeutycznej nad relacją lub nad sobą z wymaganym sprawozdaniem,- - zalecenia do pracy superwizyjnej nad kompetencjami terapeutycznymi z wymaganym sprawozdaniem, 
- propozycje zadośćuczynienia,
- upomnienie,
- cofnięcie rekomendacji do egzaminów, 
- wydłużenie wymaganego okresu studiowana,
- cofnięcie uprawnień do pracy psychoterapeutycznej na czas określony lub na zawsze,
- zawieszenie w procesie studiowania na określony czas,
- wykluczenie z PTPP,
- upublicznienie przewinienia,
- inne, w zależności od specyfiki sprawy.

Koszty
Komisja Etyczna nie odpowiada za koszty poniesione przez którąkolwiek ze stron, ani też nie wydaje decyzji dotyczących odszkodowań poniesionych strat, zwrotu kosztów itp. Członkowie KE działają bezpłatnie.


PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

1. Skargi należy przesyłać w formie pisemnej na adres mailowy Komisji Etycznej (zwanej dalej KE) w możliwie jak najkrótszym czasie od zdarzenia będącego powodem. Skargi dotyczące zdarzeń, które miały miejsce więcej niż siedem lat przed ich wniesieniem do KE nie będą rozpatrywane.  Szczególnie trudne przypadki, np. relacje zależności, wykorzystanie seksualne i inne, będą rozpatrywane w okresie do dziesięciu lat po zdarzeniu lub inaczej jeśli   KE uzna szczególne okoliczności zdarzenia.

2. Strona Skarżona, w momencie domniemanego naruszenia przez nią Kodeksu Etycznego, musi być członkiem PTPP.  Członek PTPP nie może zrezygnować z członkostwa w Towarzystwie w czasie trwania procesu rozpatrywania skargi lub odwołania. 

3. W przypadku rozpatrywania skargi należy ze szczególną uważnością zadbać o neutralność członków KE względem Skarżącego i Skarżonego. W momencie, gdy pomiędzy osobą Skarżoną lub osobą Skarżącą a którymkolwiek z Członków KE występuje jakikolwiek rodzaj zależności zawodowej lub znajomości osobistej uniemożliwiający zachowanie neutralności, Przewodniczący KE powinien zmienić skład KE poprzez wykluczenie danych Członków z KE, a w przypadku gdy spowoduje to zmniejszenie składu KE do mniej niż trzech osób powołać nowego członka z listy PTPP. 

4. Przedstawienie sprawy może obejmować dokumenty: listy, reklamy, paragony, notatki dotyczące sprawy, transkrypty wywiadów itd. jak również inne formy przekazu informacji w celu zapewnienia pełnego przedstawienia wszystkich okoliczności.

5. W ramach procedury przewiduje się Spotkanie Skarżącego z członkiem KE.

6. KE określi tak szybko, jak to możliwe, czy skarga spełnia wymogi formalne (nie dłużej niż 1 miesiąc od wpłynięcia wniosku lub skargi). W przypadku przyjęcia skargi KE wydaje krótkie oświadczenie zawierające jej sposób rozumienia sprawy oraz opinię dotyczącą możliwego naruszenia zasad etycznych i przesyła je do osoby składającej skargę i do osoby wobec której skarga jest skierowana. Członek PTPP wobec którego wniesiona jest skarga przesyła pisemną odpowiedź w terminie dwudziestu jeden dni roboczych do KE.

7. KE zaznajamia się z wyjaśnieniami i punktem widzenia osoby wobec której skarga jest skierowana na zwołanym posiedzenie przez Przewodniczącego KE

8. Dalsza procedura jest uzależniona od rodzaju sprawy i dostosowana do jej specyfiki; może obejmować kolejne wyjaśnienia od każdej ze stron; spotkanie pomiędzy stronami i inne działania. KE nie później niż w ciągu dwudziestu jeden dni roboczych od daty posiedzenia podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań, o której informuje każdą ze stron.

9. KE zawiesza działania na czas wakacji tzn lipiec, sierpień, wrzesień, wnioski przesłane w tym czasie będą rozpatrywane począwszy od października.

10. Decyzję rozstrzygającą KE podejmuje w formie sprawozdania, które wyjaśnia naturę skargi, stosowane procedury oraz wynik postępowania dla obu stron. KE może zalecić nałożenie jednej lub kilku sankcji opisanych szczegółowo w Zakresie Konsekwencji Regulaminu Komisji Etycznej.

11. Komisja Etyczna powinna określić ramy czasowe, w których wyznaczone sankcje mają być nałożone. Jest również odpowiedzialna za monitorowanie tego procesu.

12. W przypadku, gdy skarga nie zostanie uznana za zasadną, wszystkie dokumenty oraz inne dowody związane ze sprawą powinny zostać natychmiast zwrócone właścicielom lub zniszczone.

13. Rozpatrywanie skarg dotyczących finansowych, prawnych oraz statutowych kwestii nie leży w gestii KE.

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

1. Skarżony oraz Skarżący mogą odwołać się od decyzji KE. Decyzja o skierowaniu odwołania powinna być przesłana do Przewodniczącego Komisji ds. Odwołań, powołanej przez Zarząd PTPP , w ciągu dwudziestu jeden dni roboczych po otrzymaniu postanowienia. 

2. Wnoszący odwołanie musi przedstawić jasne i przekonujące uzasadnienie swojej opinii spełniające jedno lub oba z następujących warunków: a. wynik postępowania jest nieadekwatny do sytuacji, b. doszło do odstępstw od obowiązujących procedur postępowania ze skargami w stopniu świadczącym o uprzedzeniu wobec strony. 

3. Wniosek o odwołanie od decyzji jest rozpatrywany przez Komisję ds. Odwołań, której zadaniem jest określenie, czy odwołanie jest zasadne. 

4. Komisja ds. Odwołań składa się z trzech członków, w składzie: Przewodniczącego ds. Odwołań, oraz 2 członków Komisji ds. Odwołań, w tym jednej będącej osobą niezależną, najlepiej uznaną i doświadczoną, spoza Towarzystwa. 

5. W przypadku rozpatrywania odwołania od decyzji Komisji Etycznej należy również ze szczególną uważnością zadbać o neutralność członków Komisji ds. Odwołań względem Skarżącego i Skarżonego. W momencie, gdy pomiędzy osobą Skarżoną lub osobą Skarżącą a którymkolwiek z Członków Komisji występuje jakikolwiek rodzaj zależności zawodowej lub znajomości osobistej, Przewodniczący Komisji ds. Odwołań powinien zmienić skład Komisji ds. Odwołań  poprzez powołanie nowego członka z listy PTPP. 

6. Jeżeli odwołanie zostanie przyjęte przez Przewodniczącego ds. Odwołań, poinformuje on o tym obie strony. Jeżeli Komisja ds. Odwołań tak postanowi, obecność obu stron jest konieczna.

 7. Całkowita dokumentacja dostępna podczas procesu rozpatrywania skargi zostanie udostępniona Komisji ds. Odwołań. Komisja bierze pod uwagę tylko dokumentację już istniejącą, żaden dodatkowy materiał nie może być przedstawiony przez którąkolwiek ze stron.

8. Decyzja Komisji ds. Odwołań jest przekazana pisemnie w ciągu trzydziestu dni roboczych Zarządowi PTPP, Komisji Etycznej oraz stronom. Decyzja ta na poziomie PTPP jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron. Istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do IAPOP(International Association of Process Oriented Psychology). 

9. Cały materiał dowodowy i dokumentacja papierowa są przechowywane zgodnie zobowiązującymi regulacjami prawnymi.

Kalendarium Wydarzeń