Rejestracja

Rejestracja studiów 


Procedura rejestracji dla osób ubiegajacych sie o zdobycie licencji.


Krok 1
Wstępna sesja terapeutyczna 
Sesję można odbyć z dyplomowanym nauczycielem psychologii zorientowanej na proces należącym do kadry prowadzącej szkolenia w FundacjiSPP. Tematem sesji jest motywacja i możliwości studentki/studenta związane ze studiowaniem POP. Przyjmujemy, że studiowanie POP jest nie tylko sposobem uzyskiwania licencji zawodowej, ale również lub przede wszystkim specyficzną drogą rozwoju osobistego, W związku z tym w czasie wstępnej sesji przyglądamy się zarówno racjonalnym powodom dla rozpoczęcia tej drogi, jak i irracjonalnym wskazówkom (np. snom, wizjom, synchronicznościom), które skierowały dana osobę na ścieżkę pracy z procesem.
Po sesji należy uzyskać pisemną rekomendację terapeuty do studiowania pracy z procesem.


Krok 2
Zaznajomienie się z regulaminem studiów
Przed rozpoczęciem studiowania kandydat ma obowiązek przeczytać Regulamin Studiów, tak, aby uzyskać ogólny obraz studiowania, w tym informacje dotyczące tego, jaka jest oferta szkoleniowa, jakie są przywilej i obowiązki studenta oraz koszty.

Krok 3
Wybór Komitetu Studiów
Komitet składa się z trzech osób, z których co najmniej jedna jest dyplomowanym nauczycielem pracy z procesem, pozostałe dwie mogą być studentami II fazy.
Kandydat/ka może samodzielnie wybrać osoby do swojego Komitetu, prosząc je o zgodę, lub też poprosić Administrację o wyznaczenie Tymczasowego Komitetu Studiów. Komitet Tymczasowy można mieć najwyżej przez rok w tym czasie należy wybrać stały Komitet Studiów.


Krok 4
Złożenie dokumentów w Administracji Studiów
Wymagane dokumenty to:
a) Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy FundacjiSPP, obejmujący m.in.
- zgodę członków Komitetu Studiów (potrzebne są podpisy)
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych
b) Życiorys
c) Zdjęcie

Krok 5
Rozpoczęcie studiów wiąże sie  również z zadeklarowaniem członkostwa w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu jako organizacji akredytującej szkolenie w psychoterapii prowadzone przez FundacjęSPP. Do rozpoczęcia egzaminów I fazy wymagane jest minimu 3lata stażu członkowskiego w organizacji (w uzasadnionych skróconym trybem studiowania przypadkach są to dwa lata) . Rekomendacje terapeutyczne i certyfikaty PTPP moga uzyskać wyłącznie członkowie PTPP.
Wymagane dokumenty to:
a) Wypełniona
deklaracja-czonkowska_1518253434.docx 
(deklarację przesyłamy lub przekazujemy osobiście osobie z Zarządu PTPP)