Regulamin Komisji Etycznej

REGULAMIN


1. W skład Komisji Etycznej wchodzą minimum trzy osoby, z czego minimum jedna z nich ma pełne uprawnienia psychoterapeutyczne.
2. Komisja Etyczna jest w całości wybierana przez Walne Zgromadzenie.
b. Odwołania członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie.
c. O uzasadnionej rezygnacji z członkostwa w Komisji Etycznej należy pisemnie poinformować Zarząd PTPP i Komisję Etyczną.
d. Zmiany osobowe w składzie Komisji Etycznej pomiędzy Walnymi Zebraniami muszą być zatwierdzone przez Zarząd i oznaczają członkostwo tymczasowe do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które wybierze wówczas nowego członka.
3. Komisja spotyka się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od wpłynięcia wniosku lub zażalenia 
4. Do zadań Komisji Etycznej należy:
a. Opracowanie i aktualizacja zasad etycznych Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu
b. Rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń pochodzących od klientów, studentów i nauczycieli PTPP. Skargi i zażalenia powinny być formułowane na piśmie i przekazywane dowolnemu członkowi Komisji osobiście, pocztą lub e-mailem. Komisja wysyła e-maile potwierdzające otrzymanie, przyjęcie i rozpatrywanie sprawy
c. Określanie procedur rozpatrywania wniosków i zażaleń
5. Zasady działania
a. Komisja Etyczna kieruje się w swym działaniu zasadami głębokiej demokracji: 
- dąży do ujawnienia wszystkich istniejących w polu punktów widzenia,
- tworzy atmosferę wsparcia dla głosów o niższej w danym momencie randze pamiętając, że rangi mogą się zmieniać,
- dąży do znalezienia świadomego rozwiązania, wspierającego rozwój wszystkich zainteresowanych stron;
b. Komisja stoi na straży przestrzegania norm etycznych, wypracowywanych przez PTPP.
ZASADY DZIAŁANIA PRZY ROZPATRYWANIU SKARG

Zasady ogólne
W sytuacji, gdy klienci uważają, iż ponieśli szkodę na skutek zajęć lub terapii prowadzonej przez terapeutę/tkę, bądź też studenta/tkę psychologii procesu posiadających uprawnienia PTPP, mają prawo do wniesienia do komisji etycznej skargi. Jest ona następnie rozpatrywana zgodnie z podaną poniżej procedurą, natomiast nadrzędnym celem rozpatrywania skargi jest wysłuchanie i zrozumienie wszystkich stron, wyrażenie sprzeciwu wobec zachowań nadużywających, w zakresie możliwości będących do dyspozycji komisji etycznej zatrzymanie takich zachowań, ochrona słabszej strony, jak również uczenie się oraz wnoszenie świadomości dla dobra osób zainteresowanych i społeczności. Wszyscy terapeuci/tki oraz studentki/ci pracy z procesem zobowiązani/ne są do przestrzegania kodeksu etycznego.

Jakie wnioski mogą być rozpatrywane
Komisja Etyczna rozpatruje skargi dotyczące działalności osób posiadających aktualne uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. 
Wnioski mogą być składane mailowo lub pocztą do komisji jako całości lub do jednego lub dwóch członków. Składający/a skargę może wnioskować o wyłączenie ze sprawy jednego z członków komisji etycznej z powodu powiązania tej osoby ze sprawą lub innych sytuacji nakładania się ról. 


Tajność
Komisja działa w sposób tajny, z wyjątkiem sytuacji w których: 
- wszystkie strony są zainteresowane upublicznieniem sprawy,
- Komisja uzna, iż upublicznienie sprawy będzie korzystne zarówno dla samej sprawy jak i dla PTPP jako całości, i uzyska zgodę wszystkich osób zainteresowanych,
- upublicznienie sprawy wbrew woli osoby uznanej za winną jest konieczne w celu ochrony potencjalnych klientów.


Zakres konsekwencji
- zalecenia do pracy terapeutycznej nad relacją lub nad sobą z wymaganym sprawozdaniem,- - zalecenia do pracy superwizyjnej nad kompetencjami terapeutycznymi z wymaganym sprawozdaniem, 
- propozycje zadośćuczynienia,
- upomnienie,
- cofnięcie rekomendacji do egzaminów, 
- wydłużenie wymaganego okresu studiowana,
- cofnięcie licencji na czas określony lub na zawsze,
- zawieszenie w procesie studiowania na określony czas,
- wykluczenie z PTPP,
- upublicznienie przewinienia,
- inne, w zależności od specyfiki sprawy.

Koszty
Komisja Etyczna nie odpowiada za koszty poniesione przez którąkolwiek ze stron, ani też nie wydaje decyzji dotyczących odszkodowań poniesionych strat, zwrotu kosztów itp. Członkowie KE działają bezpłatnie.


Odwołanie od decyzji Komisji Etycznej
Decyzja Komisji Etycznej jest wiążąca. Terapeuta/tka lub też osoba wnosząca skargę mogą odwoływać się od decyzji. W takim przypadku komisja powołana przez zarząd PTPP podejmie decyzję, czy odwołanie powinno być ponownie rozpatrzone, a w przypadku opinii pozytywnej, przez kogo. W takiej sytuacji do sprawy mogą zostać włączeni dyplomowani terapeuci pracy z procesem spoza komisji etycznej i/lub spoza PTPP.

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG


1. Celem procedury jest ustalenie czy terapeuta/tka złamał/a zasady Kodeksu Etycznego i, jeżeli tak się zdarzyło, zarekomendowanie stosownych działań.
2. Skarga musi być złożona na ręce Komisji Etycznej w czasie do trzech lat od daty zdarzenia lub też zdarzeń, które spowodowały złożenie skargi.
3. Skarga musi być przedłożona Komisji w formie pisemnej.
4. Przedstawienie sprawy może obejmować dokumenty: listy, reklamy, paragony, notatki dotyczące sprawy, transkrypty wywiadów itd. jak również inne formy przekazu informacji w celu zapewnienia pełnego przedstawienia wszystkich okoliczności.
5. Możliwe jest spotkanie pomiędzy Komisją Etyczną a osobą składającą skargę w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności. Propozycja spotkania może wyjść zarówno od osoby składającej skargę jak i od Komisji Etycznej.
6. Osoba składająca skargę uzgadnia z Komisją Etyczną, jakie zarzuty mogą być przedstawione osobie, wobec której skarga jest kierowana.
7. Na podstawie zgromadzonego materiału Komisja Etyczna ustala, czy i jakie zasady etyczne mogły zostać naruszone.
8. Komisja Etyczna wydaje krótkie oświadczenie zawierające jej sposób rozumienia sprawy oraz opinię dotyczącą naruszenia zasad etycznych i przesyła je do osoby składającej skargę i do osoby wobec której skarga jest skierowana.
9. Komisja Etyczna zaznajamia się z wyjaśnieniami i punktem widzenia osoby, wobec której skarga została skierowana. Wyjaśnienia te mogą być przesłane w formie pisemnej (w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc po otrzymaniu zarzutów) lub przedstawione na spotkaniu. 
10. Dalsza procedura jest uzależniona od rodzaju sprawy i dostosowana do jej specyfiki; może obejmować kolejne wyjaśnienia od każdej ze stron; spotkanie pomiędzy stronami i inne działania.
11. W przypadku, gdy skarga nie zostanie uznana za zasadną, wszystkie dokumenty oraz inne dowody związane ze sprawą powinny zostać natychmiast zwrócone właścicielom lub zniszczone.
12. Jeżeli skarga została uznana za zasadną, Komisja podejmuje odpowiednie działania.

Kalendarium Wydarzeń